Устав на ППРВО

У С Т А В

на политическа партия

                              “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

I. Общи положения

Наименование, седалище, адрес и символи на Партията

Чл.1 Наименованието на партията е “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”. Тя се учредява в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

 

Чл.2    (1) Седалището и адресът на управление на политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” е: ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 10, с. Мрамор, р-н Връбница, Столична община, Област София.

 (2) Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на политическата партия.

 

Чл.3 ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” е юридическо лице, което се представлява от председателя на Националния политически съвет на партията. Той може да упълномощава други лица за извършване на определена дейност.

 

Чл.4 Политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” се учредява за неопределен срок.

 

Чл.5    (1) Символите на политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”са:

 1. Знаме – тъмно зелено, обшито със златни ивици. В средата на знамето е знака на политическата партия. Около знака е изписано „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”. (Приложение № 1)
 2. Знак – златен лъв с корона, изправен на задни крака. (Приложение № 2)
 3. Химн на партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” е „Върви народе възродени“
 4. Девиз –„ВЯРА, РОД, ОТЕЧЕСТВО”

(2) Печатът на политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”е кръгъл, с изобразен в центъра знака на партията.

(3) Празник на партията е 24 май „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.

 

II. Цели и принципи за изграждане и функциониране

на партията

Чл.6 Политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” е национално-отговорна, патриотична политическа сила.

 

Чл. 7 Основните цели на партията са:

 1. Отстояване на българския суверенитет в условията на равноправни взаимоотношения в наднационалните съюзи, в които Република България участва.
 2. Възприемане на геополитическо поведение от страна на Република България, което издига като основна ценност хармонизирането на отношенията между Изтока и Запада.
 3. Провеждане на национално-отговорна политика в областта на отбраната и сигурността на страната, на обществото и българските граждани; превръщане на територията на Република България и акваторията на Черно море в „Зона на мира“; недопускане на присъствие на чужди военни сили в страната ни.
 4. Активно участие на Република България във всички процеси, които се стремят да превърнат Европейския съюз в Съюз на нациите.
 5. Активно участие на Република България във всички инициативи и дейности, чиято цел е създаването на Европейски въоръжени сили.
 6. Опазване и развитие на традиционните братски отношения между българския и руския народи.
 7. Укрепване на традиционните духовни и семейни ценности на българската нация.
 8. Приоритетна подкрепа и съдействие на всички държавнически действия за решаване на демографските проблеми на нацията, за закрила на майчинството и на хората от третата възраст, за семейно подоходно облагане и за специални грижи за духовното, физическото и интелектуалното развитие на децата и на младите хора.
 9. Запазване и затвърждаване на българската национална идентичност, език, дух и традиции в условията на еврочленство.
 10. Развиване на активна дейност на приобщаване на българската диаспора към идеите на нацията за възхода и възраждането на Отечеството.
 11. Отстояване на лява политика, разбирана като активно участие на държавата и общините в социалните процеси, включително и чрез обогатяването на държавната и общинската собственост; като борба против неравенствата и като защита на интересите на труда при конфликт между капитала и труда.

 

Чл. 8 Политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” постига целите си чрез:

 1. участие в законодателната и изпълнителната власт на национално и местно ниво;
 2. взаимодействие с всички демократични сили, партии, граждански сдружения, работодателски организации, синдикати и други за укрепване на държавността и просперитета на България като правова държава;
 3. развитие на сътрудничеството със сродни по цели и задачи национални и международни организации по въпросите на глобалната и регионалната сигурност, екологията и опазването на околната среда.

 

Чл.9    (1) ПП “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” се изгражда и функционира в съответствие с изискванията на демократичните принципи на партийно строителство:

 1. принципът за демократическото единство, означаващ съгласие и единодействие по основните въпроси залегнали в програмата и устава на партията и в решенията на ръководните й органи;
 2. принципът на демократичното участие при вземане на решения от партийните органи и организации;
 3. териториалният принцип на изграждане на партията, който изисква партийните организации да се изграждат в съответствие с административното деление на страната.

(2) Основен принцип в дейността на партията е вътрешнопартийната демокрация, който се изразява в:

 1. спазване на правото на мнозинството като се уважава и мнението на малцинството;
 2. равенство в правата и задълженията на партийните членове;
 3. свобода при изразяване на мненията;
 4. откритост и публичност в дейността на партийните членове и организации;
 5. разделение на правата, задълженията и отговорностите на ръководните, изпълнителните и контролните органи;
 6. отчет и оценка на дейността на всички изборни органи на партията.

(3) Националните и местните партийни органи се избират с мандат за четири години.

(4) С решение на Националния политически съвет (НПС) или на местните партийни съвети, по мотивирано предложение на 1/3 от техните членове се провеждат референдуми по въпроси от национално (общопартийно) или местно ниво.

 

ІІІ. Членове на партията

 

Чл.10  (1) Член на политическата партия може да бъде всеки български гражданин, който:

 1. притежава избирателни права;
 2. приема устава и програмата на партията;
 3. е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 5. 5. членува и работи в една от базовите партийни организации и плаща редовно членски внос;
 6. 6. няма ограничение за членство, уредено със закон.

(2) Членството в партията е свободно, доброволно и е израз на лична воля и желание.

(3) Членството се удостоверява с членска карта.

 

Чл.11  (1) Приемането на нови членове на партията се извършва от базовата партийна организация (БПО) въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до организацията придружено от декларация в съответствие с изискванията по чл.10 от настоящия Устав. Решение за приемане се взема с обикновено мнозинство от събранието на базовата партийна организация.

(2) Членове на партията в селищата, в които няма изградена БПО се приемат по реда на ал.1 от общинския партиен съвет или от изпълнителното бюро (ИБ) на НПС в случай, че няма изградена общинска партийна организация (ОбПО).

(3) Въз основа на решението, новоприетият член се вписва в партийния регистър в общинския партиен съвет.

(4) Учредителите на политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” са членове по право.

 

Чл.12 Всеки член на партията има право:

 1. да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните решения;
 2. да избира и да бъде избиран в партийните органи;
 3. свободно да изразява мнението си и да прави предложения по всички въпроси на партийната дейност;
 4. да иска и получава информация от партийните органи;
 5. да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

 

Чл.13 Всеки член на партията е длъжен:

 1. да спазва устава и програмата на партията, да отстоява ценностите на партията, както и да работи за осъществяване на партийната политика и решения;
 2. да изпълнява решенията на БПО и на висшестоящите органи;
 3. да участва в избирателни кампании и други дейности на партията;
 4. да плаща редовно членски внос.

 

Чл.14  (1) Партийното положение на член на партията, нарушил нейния устав или законите на страната и нормите на обществения морал, се разглежда в срок до един месец от сезирането от събрание на БПО.

(2) Решението на партийната организация може да се обжалва пред общинския, районния, градския съвет или пред съответната контролна комисия в едномесечен срок от оповестяването му.

 

Чл.15 Ако съответните компетентни партийни органи не се произнесат по случая в срока, определен в чл.14, ал.2, въпросът се отнася до общопартийната контролна комисия (ОПКК), която се произнася в едномесечен срок след сезирането й.

 

Чл.16  (1) На членовете на партията, които нарушават устава и обществения морал, се налагат мерки  на партийно въздействие:

 1. обръщане на внимание;
 2. порицание;
 3. снемане на политическото доверие;
 4. изключване.

(2) (доп. с решение на конгреса от 12.11.2022г.) Решението по т.1 и 2 се вземат с обикновено мнозинство, а по т.3 и 4 с мнозинство 2/3 от членовете на организацията или съответния орган.

 

Чл.17  (1) Членството в политическата партия се прекратява:

 1. с писмено заявление за напускане, подадено до съответната базова партийна организация. Промяната се вписва незабавно в партийния регистър;
 2. с изключване – по решение на събранието на базовата партийна организация при:

а) системно неизпълнение на задълженията, визирани в чл. 13 от устава;

б) влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

в) поведение, което е несъвместимо с ценностите и целите на партията или уронва престижа на политическата партия;

 1. при отпадане:
 2. a) поради неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца;

б) в други предвидени от закона случаи.

 1. при смърт;

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред контролна комисия на общинската партийна организация (ККОбПО), чието решение е окончателно. Обжалването не спира изпълнението на решението.

 

ІV. Организационна структура на Партията

 

Чл.18 Основни структури на вътрешнопартийната организация са:

 1. базови партийни организации (БПО);
 2. местни организации и органи;
 3. национални органи на партията.

 

Базова партийна организация (БПО)

 

Чл.19  (1) Базовите партийни организации се създават на:

 1. териториален принцип – обединяват членовете на партията, живеещи на определена територия;
 2. тематичен принцип – сформират се от членове на партията, които се обединяват на професионален или друг обществен интерес;

(2) (изм. с решение на конгреса от 12.11.2022г.) Базовите партийни организации:

 1. се създават най-малко от 3 партийни члена по тяхна инициатива или на висшестоящ партиен съвет;
 2. в едно населено място се създава не по-малко от една базова партийна организация.

(3) Базовите партийни организации:

 1. участват в изработването и осъществяването на партийната политика;
 2. в своята дейност се ръководят от собствените решения и от решенията на ръководните партийни органи;
 3. изразяват интересите на своите членове;
 4. работят за засилване на влиянието и връзките на партията с местното население;
 5. предлагат кандидати за членове на партийните органи;
 6. участват в организацията и провеждането на изборни кампании на партията по места;
 7. решават въпросите на членството в партията, на финансовата дейност и стопанисването на предоставеното партийно имущество;

(4) Събранието на базовата партийна организация:

 1. е неин ръководен орган;
 2. приема решения за политическата и вътрешнопартийна дейност на партийната организация;
 3. се провежда по инициатива на председателя на БПО или по решение на висшестоящ партиен орган;
 4. е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно и е редовно.

(5) Ръководството на БПО:

 1. се състои от председател и секретар-касиер;
 2. се избира на отчетно-изборното или учредителното събрание ;
 3. може да се променя преди изтичане на мандата.

 

Местни организации и органи

 

Чл.20  (1) Местни организации са – общинските, градските и районните (за градовете с районно деление).

(2) Органи на местните организации са:

 1. общински: общинска конференция, общински партиен съвет, изпълнително бюро на общински съвет, общинска контролна комисия;
 2. районни: районна конференция, районен партиен съвет, изпълнително бюро на районния партиен съвет, районна контролна комисия;
 3. градски (за градовете с районно деление): градска конференция, градски партиен съвет, изпълнително бюро на градския съвет, градска контролна комисия.

 

Общински организации

Чл.21  (1) Общинските организации на ПП “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” са основни партийни звена и се формират от БПО на територията на общината.

(2) На територията на една община може да се изгражда само една общинска организация.

(3) БПО в общинския  център е с правата на общинска организация, когато няма изградена такава на съответната административна територия.

 

Чл.22  (1) Общинската конференция е постоянно действащ партиен орган, който заседава най-малко един път в годината:

 1. свиква се по решение на общинския или националния политически съвет или по инициатива на повече от половината БПО.
 2. при провеждане на отчетно-изборната кампания, Общинската конференция се свиква от ОбПС в съответствие с решението на НПС.
 3. за времето, дневния ред, мястото и нормата на представителство на общинската конференция, БПО се информират не по-късно от 14 дни преди провеждането й.

(2) Делегати на Общинската конференция са:

 1. избраните от БПО в съответствие с определената норма на представителство;
 2. делегираните делегати – членове на Общинската организация, избрани за депутати в Европейския и Националния парламент, общинските съветници, кметове (зам.-кметове), както и председателите на Общинския съвет и на Общинската контролна комисия, членовете на Областния и Националния политически съвет от съответната община.

(3) Заседанията на Общинската конференция:

 1. обсъждат актуални политически и вътрешнопартийни проблеми и приемат решения, платформи, програми и други документи;
 2. приемат годишни оценки и отчети за дейността на ОбПС и на ОбКК и вземат решения по тях;
 3. избират ръководните и контролни органи на Общинската организация и техните председатели, делегати за конгреса на партията, кандидати за членове на НПС и ОПКК;
 4. избират и подреждат кандидатите на организацията за общински съветници, кметове, депутати в Националния и Европейския парламент, президент и вицепрезидент.
 5. (доп. ново изр. 2 с решение на конгреса от 29.05.2021г.) конференцията е редовна, ако на нея присъстват повече от половината от делегатите. При липса на кворум тя се провежда един час по-късно и е редовна.

 

Чл.23  (1) Общинският партиен съвет:

 1. осъществява политическата дейност на общинската организация в периода между заседанията на конференцията;
 2. ръководи и координира дейностите на партийните организации при изпълнение на партийните решения;
 3. оказва политическа и методическа помощ на БПО, повишава квалификацията на партийния актив;
 4. подготвя и организира предизборната кампания на партията на местно ниво;
 5. осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество;
 6. прeдставлява партийната организация във взаимоотношенията с органите на държавната власт и местното самоуправление, с ръководствата на други партии и обществени организации;
 7. води на отчет в специален регистър членовете на партията;
 8. взема решения по въпроси от вътрешнопартиен характер в съответствие с устава;
 9. стопанисва предоставеното му партийно имущество;
 10. приема нови членове на партията от населени места на общината, в които няма изградени БПО;
 11. приема структура, щат и бюджет на общинската организация, в съответствие с устава.

(2) Общинският партиен съвет заседава:

 1. не по-малко от веднъж на шест месеца;
 2. в съответствие с плана за работа се свиква по решение на ИБ на ОбПС или на председателя на ОбПС, както и по искане на една трета от членовете.

(3) Общинският партиен съвет избира от състава си:

 1. Изпълнително бюро (ИБ), което осъществява оперативно-политическото ръководство на общинската организация като заседава не по-малко от един път на две седмици;
 2. съставът и разделението на функционалните ангажименти на членовете на ИБ се опредялят от ОбПС;
 3. комисии по направления на партийните дейности.

 

Чл.24  (1) Общинска контролна комисия (ОбКК):

 1. контролира спазването на партийния Устав;
 2. проверява финансовата дейност на БПО и на ОбПС;
 3. проверява организационната и деловодната отчетност;
 4. разглежда и решава жалби и възражения от страна на членове на партията;
 5. прилага мерките за партийно въздействие.

(2) ОбКК избира от състава си:

 1. зам.-председател;
 2. секретар.

 

Районни организации

 

Чл.25 В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут и функции на ОбПО.

 

Градски организации

 

Чл.26  (1) В градовете с районно деление се изграждат градски организации, които обединяват районните партийни организации.

(2) Ръководни органи на градската организация са:

 1. Градската конференция;
 2. Градския партиен съвет (ГПС);
 3. Изпълнително бюро на ГПС;

(3) Контролен орган на градската партийна организация е Градската контролна комисия (ГКК).

 

Чл.27  (1) Градската конференция е постоянно действащ орган, който заседава не по-малко от един път годишно.

 1. свиква се по решение на градския или националния политически съвет, или по инициатива на повече от половината районни партийни организации;
 2. за времето, дневния ред, мястото и нормата на представителство на градската конференция, районните организации се информират не по-късно от четиринадесет дни преди провеждането.
 3. (доп. нова ал. 3 с решение на конгреса от 12.11.2022г.) Конференцията се провежда по реда на чл. 22, ал. 3, т. 5.

(2) Делегати на градската конференция са:

 1. избраните от районните организации в съответствие с определената норма на представителство;
 2. делегираните делегати, избрани за депутати в националния и европейския парламенти, членове на националния политически съвет, кметове (зам.-кметове) и общински съветници, председателите на градския съвет и на градската контролна комисия от съответната административна територия.

(3) Заседанията на градската конференция:

 1. обсъждат важни политически и вътрешнопартийни проблеми и приемат решения, платформи, програми и други документи;
 2. приемат годишни оценки и отчети за дейността на градския съвет и на градската контролна комисия;
 3. избират ръководните и контролни органи на градската организация и техните председатели и кандидати за членове на националния политически съвет и Общопартийната контролна комисия;
 4. избират и подреждат кандидатите на градската организация на партията за народни представители и евродепутати, за президент и вицепрезидент, за кметове, зам.-кметове и общински съветници;

 

Чл.28  (1) Градският партиен съвет (ГПС):

 1. осъществява политическата дейност на градската партийна организация в периода между заседанията на градската конференция;
 2. осъществява координация на дейността на районните организации при изпълнение на партийните решения;
 3. подготвя и организира предизборната кампания на Партията в града;
 4. оказва политическа и методическа помощ на районните организации;
 5. взема решения относно налагането на норми на партийно въздействие;
 6. приема структура, щат и бюджет;
 7. периодично оценява дейността на районните организации и на техните ръководства;

8.осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество;

 1. стопанисва предоставеното партийно имущество.

(2) Съставът на градския партиен съвет включва председателя на градския съвет, делегирани представители на районните организации, кмет, зам-кмет и общински съветници.

(3) Градският партиен съвет заседава:

 1. не по-рядко от веднъж на шест месеца;
 2. в съответствие с плана за работа, се свиква по решение на ИБ на ГПС или от председателя на ГПС, както и по искане на една трета от членовете.

(4) Градският съвет избира от състава си:

 1. Изпълнително бюро;
 2. Комисии по направления на партийната дейност.

(5) ИБ заседава не по-рядко от един път на три месеца.

 

Чл.29  (1) Градска контролна комисия (ГКК):

 1. контролира спазването на партийния Устав;
 2. проверява финансовата дейност на градската и районните организации на партията и на ГПС;
 3. проверява организационната и деловодната отчетност и следи за правилното стопанисване на материалното имущество;
 4. търси отговорност за нарушения на Устава;
 5. разглежда и решава жалби и възражения на членове на партията;
 6. прилага мерките за партийно въздействие.

(2) Градската контролна комисия избира от състава си:

 1. зам.-председатели на комисията;
 2. секретар;

 

Чл.30  (1) Общинските и приравнените с тях организационни звена на територията на съответната административна област учредяват областен съвет, съставен от делегирани техни представители.

(2) Областният съвет избира ръководство – председател, зам. председатели, секретари и други, по негова преценка.

(3) Основна функция на областния съвет е координация на работата на общинските (районните) и на приравнените с тях организационни звена и делегираните им допълнително функции от НПС.

(4) Областните съвети могат да утвърждават кооординатори за отделни общини (райони) с функции да създават условия за учредяване на общинска (районна) организация и клубове, като и да ги подпомагат при осъществяване на основните дейности на партията.

 

Национални органи на партията

Чл.31  (1) Национални органи на партията са:

 1. Конгрес;
 2. Национален политически съвет (НПС);
 3. Общопартийна контролна комисия (ОПКК);
 4. 4. Изпълнително бюро на НПС;

 

(2) органи на партията са:

 1. Национален консултативен съвет;
 2. 2. Комисии, работни групи и проблемни екипи, тематични звена и др.;
 3. Помощните органи приемат правила за работата си, утвърдени от ИБ на НПС

 

Конгрес

 

Чл.32  (1) Конгресът е върховен орган на Партията, който се избира с мандат от четири години.

(2). Конгресът е постоянно действащ орган и се свиква на редовни заседания по решение на НПС, по инициатива на повече от половината общински и районни съвети, или по искане на една трета от членовете на партията.

(3) Конгресът се свиква с покана, изпратена на общинските /районните/ организации и публикувана в един национален ежедневник, най-малко един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часът, мястото на провеждане и дневният ред. Поканата следва да бъде поставена и на място за обявления в централата на политическата партия.

(4) При искане по ал. 2, националният политически съвет е длъжен да свика конгреса в срок от един месец от датата на депозиране на искането.

 

Чл.33  (1) Делегатите на конгреса се избират на общински и Районни конференции по процедура, ред и с квота, определена с решение на националния политически съвет;

(2) В работата на конгреса участват делегираните делегати:

 1. членовете на Националния политически съвет и членовете на ОПКК;
 2. народните представители и министрите, които са членове на Политическата Партия;
 3. кметовете на общини и председателите на общински съвети, които са членове на политическата партия.

 

Чл.34 Конгресът:

 1. приема, изменя и допълва програмата и устава на партията;
 2. определя насоките на предизборната и на парламентарната дейност;
 3. приема платформи и други програмни документи и решения за политиката на политическата партия;
 4. избира и освобождава председателя и членовете на Националния политически съвет, председателят и членовете на Общопартийната контролна комисия;
 5. приема отчетите на националния политически съвет и на общопартийната контролна комисия;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на партията, сливане или вливане в други партии.

 

Чл.35  (1) Конгресът е редовен, ако присъстват повече от половината от делегатите.

(2) (доп. нова ал. 3 с решение на конгреса от 12.11.2022г.) Конгресът се провежда по реда на чл. 22, ал. 3, т. 5.

(3) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

            (4) Решенията по чл.34 , т.1 и т.6 се вземат с 2/3 мнозинство от присъстващите делегати.

 

Национален политически съвет

Чл.36  (1) Националният политически съвет осъществява политическата дейност на партията в периода между заседанията на конгреса.

(2) Броят на членовете и съставът на  Националният политически съвет се определят от Конгреса.

(3) Членовете на националния политически съвет се избират от Конгреса за срок от 4 (четири) години.

(4) Председателят и заместник-председателите на НПС са по право съответно председател и заместник-председатели на партията.

(5) политически съвет се свиква на редовни заседания от председателя на партията по негова инициатива, по искане на 1/3 от членовете на изпълнителното бюро, не по-малко от 2 ( два) пъти в годината, с писмена покана до всички членове с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, телефон, SMS или имейл, най-малко 3 дни преди датата на заседанието.

 

Чл.37  (1) Националният политически съвет:

 1. организира изпълнението на конгресните решения и реализирането на политиката на партията;
 2. осъществява ръководство и координация на дейността на местните органи и организации на партията за изпълнение на националните задачи;
 3. изготвя и приема правилници за приложения на настоящия устав, в това число правилник за финансовата дейност, правилник за провеждане на изборни кампании, за номиниране на кандидати за изборни длъжности и др;
 4. обсъжда и приема решения по въпроси от идейно политически характер, които не са от изключителна компетентност на конгреса;
 5. представлява партията във взаимоотношенията и с централните органи на държавната власт, със синдикати, работодателски организации и структури на гражданското общество;
 6. подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на европейски парламент;
 7. приема структурата, щата, бюджета на партията, изпълнението на който отчита пред конгреса;
 8. осъществява коалиционното взаимодействие и сътрудничество;
 9. приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
 10. определя предизборната стратегия на политическата Партия;
 11. организира провеждането на избори за всички органи на власт и избира централен предизборен щаб;
 12. взема решения за създаване свои младежки, женски и други организации;
 13. създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за дейността им;
 14. определя, с решение, правилата за събиране, отчитане и размера на членския внос на членовете, както и размера на встъпителната вноска;
 15. организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници;
 16. предоставя на местните организации необходимата им информация по всички интересуващи ги въпроси относно работата на партията;
 17. осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;
 18. налага наказания на своите членове след становище на общопартийната контролната комисия (ОПКК) с обикновено мнозинство;
 19. налага наказания на членове на ОПКК с мнозинство от 2/3;
 20. освобождава член на националния съвет в периода между заседанията на конгреса при подадено писмено заявление и го заменя със следващия /те/ по брой гласове при конгресния избор.
 21. обявява за невалидни решенията на местните организации, които са в противоречие с решенията на националните органи, устава на партията или законите;

22 избира и освобождава общински и градски координатори. Координаторите изграждат БПО и работят до формирането на общинска организация, по чл. 21 и градска организация по чл.26 от устава на ППВО;

(2) Националният политически съвет:

 1. свиква заседания не по-рядко от два пъти в годината;
 2. заседанията на НПС се свикват по решение на изпълнителното бюро или по искане на една трета от членовете на НПС;

(3) Може да провежда заседанията си, ако присъстват повече от половината от членовете му;

(4) Приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго. Може да приема решения и неприсъствено, с използване на подходящи технически средства. Националният политически съвет приема правила за реда за удостоверяване съгласието на членовете на НПС на ППВО по настоящата алинея;

(5) Националният политически съвет избира от състава си:

 1. Изпълнително бюро по предложение на председателя на НПС;
 2. По преценка на НПС могат да се избират постоянни комисии по основните направления на партийната дейност;
 3. По преценка на НПС могат да се избират зам. председател/и/, главен секретар, секретари, говорител и национални координатори по различни дейности, които може и да не са членове на НПС;

 

Председател на НПС

Чл.38  (1) Председателят на НПС:

 1. представлява партията и осъществява политическите взаимоотношения с държавните органи, работодателските организации, синдикатите и структурите на гражданското общество;
 2. предлага за избор състава на изпълнителното бюро;
 3. ръководи, организира и координира дейността на изпълнителното бюро;
 4. координира изпълнението на решенията на НПС и на изпълнителното бюро.

(2). При подаване на оставка, напускане или смърт на председателя на НПС, по решение на изпълнителното бюро неговите функции се поемат от зам.-председател или член на ИБ до избирането на нов председател.

 

Изпълнително бюро на НПС

Чл. 39 (1) Изпълнителното бюро е оперативен орган на НПС:

 1. осъществява оперативно политическото ръководство на Партията;
 2. решава текущи въпроси на партийния живот;
 3. взема решения по имуществени, стопански и финансови въпроси на партията, които не са от изключителна компетентност на конгреса или НПС;
 4. свиква НПС на заседания и се отчита пред него;
 5. приема нови членове на партията от населени места, където няма изградени БПО, както и български граждани, живеещи в чужбина;

6.одобрява кандидатите на политическата партия за народни представители, евродепутати, президент и вицепрезидент, по предложение на националния политически съвет;

 1. определя квотните принципи за органите, които се конструират на квотен принцип;
 2. избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на политическата партия, посочени в чл.30 от ЗПП;
 3. изготвя и приема бюджета на партията и отчета за изпълнението му.

(2) членовете на изпълнителното бюро се избират от националния политически съвет измежду членовете му.

(3) Изпълнително бюро се свиква на редовни заседания от председателя на партията по негова инициатива, или по искане на не по-малко от 1/2 от членовете на изпълнителното бюро, най-малко веднъж на три месеца.

(4) Изпълнителното бюро може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(5) Изпълнителното бюро приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

(6) Изпълнителното бюро има право да делегира част от своите правомощия на помощните органи на партията.

 

Национален консултативен съвет

Чл. 40 (1) Националният консултативен съвет включва в състава си изявени представители на обществеността, науката, образованието, културата и духовенството, които споделят целите на партията.

(2) Съставът и правилата за работа на националния консултативен съвет се приемат от НПС. Текущата дейност ръководи от главния секретар.

(3) Националният консултативен съвет анализира обществените нагласи и настроения, разработва становища и препоръки, следи и прочва актуалните виждания за развитие на обществото с цел подпомагане ръководните органи и структури  на партията.

(4) Националният консултативен съвет дава становища по въпроси, отнасящи се до промяната на стратегията, програмата, целите и задачите на партията.

(5) Решенията и другите актове на съвета имат препоръчителен характер за органите на партията.

 

Общопартийна контролна комисия (ОПКК)

Чл.41  (1) Общопартийната контролна комисия е контролен орган на партията.

(2) ОПКК се състои от 3 члена, избрани от конгреса.

(3) Членовете на ОПКК се избират за срок от 4 (четири) години.

(4) Членовете на ОПКК избират от своя състав председател и заместник-председател.

(5) Членовете на ОПКК нямат право да участват в ръководните органи на партията.

 

Чл.42 Общопартийната контролна комисия:

 1. следи за спазването на устава, правилниците и програмните документи на политическата партия;
 2. следи за изпълнението на решенията на органите на политическата партия;
 3. упражнява контрол върху бюджета, имуществото на политическата партия и стопанските дейности;
 4. проверява деловодната работа и организационната отчетност на партийните органи и организации;
 5. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 6. приема становище при обжалване на изключване;
 7. периодично информира за дейността си националния политически съвет и представя отчет пред конгреса.

 

Чл.43  (1) ОПКК може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) ОПКК приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

 

Чл.44 Председателят на ОПКК:

 1. ръководи заседанията на комисията и координира дейността й;
 2. участва в заседанията на националния политически съвет и на изпълнителното бюро със съвещателен глас.

 

 1. Финансиране на дейността на Партията

 

Чл.45  (1) Дейността на политическата партия се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

(2) Собствените приходи на партията са приходите от:

 1. членски внос;
 2. собствени недвижими имоти;
 3. дарения и завещания от физически лица;
 4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл.22 от ЗПП;
 5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
 6. Собствени приходи на политическата партия са и приходи от фондонабиращи мероприятия.

(3) Политическата партия може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в сметната палата приходи за предходната календарна година.

(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6.

(5) Непаричните приходи по ал. 1 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно закона за счетоводството.

(6) Държавната субсидия се ползва, усвоява и разходва в случаите и по реда, определени в закона.

 

Чл.46 Финансовият контрол на приходите и разходите на партията се осъществява по предвидения в закона и този устав ред.

 

Чл.47  (1) Размерът, правилата за събиране и отчитане на членския внос се определят от националния политически съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето му в базовата партийна организация и отчисленията към горестоящите партийни органи.

(2) Всички членове на партията дължат встъпителна вноска и членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 31 март всяка година.

(3) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.

 

Чл.48 Политическа Партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

 1. не може да извършва стопанска дейност.
 2. няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.
 3. не може да получава:
 • анонимни дарения;
 • средства от търговски дружества;
 • средства от кандидати и участници в процедура по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът за обжалване по закона за обществените поръчки, изпълнител по договор за обществена поръчка или юридическо лице в процедура по приватизация;
 • средства от организатори на хазартни игри;
 • средства от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;
 • средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

 

Чл.49 Начините за събиране, съхранение, разходване и отчитане на финансовите средства на партията се определят съгласно законите на Република България и в съответствие с правилника за финансовата и деловодната дейност на ПП “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”, утвърден от НПС.

 

Чл.50  (1) Имуществото на партията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество и други права, регламентирани в Закона.

(2) НПС предоставя на партийните органи и организации имущество за стопанисване.

(3) Първостепенен разпоредител на бюджета на НПС и предоставените на партията средства от държавния бюджет е председателя на НПС. По негово предложение НПС преразпределя бюджетните средства на местните партийни органи, чийто председатели са второстепенни разпоредители на бюджетни средства.

(4) Разходването на финансовите средства се отчита по единна бюджетна класификация, утвърдена от НПС.

(5) Ежегодно, в съответствие със закона за политическите партии, се съставя отчет за приходите и разходите, който се предоставя на сметната палата.

(6) Във всички ръководни органи се избират длъжностни лица – касиер-счетоводители, които движат въпросите на финансовата дейност.

 

 1. Прекратяване

 

Чл.51  (1) Политическата партия се прекратява при:

 1. решение за сливане или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две и повече партии;
 3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
 4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
 5. разпускане с решение на софийски градски съд.

(2) Решенията по чл. 51, ал. 1, т. 1 и 2 се вземат от конгреса. Това право не може да бъде делегирано на други органи на партията.

(3) Решението за прекратяване се взема с 2/3 мнозинство от конгреса на партията.

 

VІI. Процедурни правила

 

Чл.52  (1) Събранията и заседанията на органите на политическата партия са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете.

 1. всеки участник на събрание, ръководен или колективен орган има право на един глас;
 2. при избор на членове на колективни органи, за избрани се считат получилите най-много гласове;
 3. при избор на председател и заместник председатели на всички нива, ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от действително подадените гласове, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж;
 4. решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение;
 5. гласуването е явно, като в отделни случаи с решение на събранието (конгреса), може да се премине към тайно гласуване.

(2) В събранията и заседанията на органите на политическа партия “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”, с право на глас могат да участват пълномощници с нотариално заверено пълномощно. Едно лице може да представлява само един член на ръководен орган, или делегат.

 

VІІІ. Други разпоредби

 

 • 1. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 

Този Устав е приет от учредителното събрание на политическа партия “Възраждане на Отечеството” на 18.07.2009 година, изменен от Конгреса на Политическа партия “Възраждане на Отечеството” на заседанието му  на 30.09.2017г. в гр. София и изменен от заседанието на Конгреса на ППВО на 09.03.2019г. в гр. София, изменен и допълнен с решение на конгреса  на   ПП “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”от 29.05.2021г., изменен и допълнен с решение на конгреса на ПП “РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”от 12.11.2022г.

 

 

BGtop