Организационна структура на партия

Организационна структура на партия „Възраждане на Отечеството“

Основни структури на вътрешнопартийната организация са:

  • базови партийни организации (БПО)
  • местни организации и органи
  • национални органи на Партията

БАЗОВА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ (БПО)

Базовите партийни организации се създават на териториален или на тематичен принцип. В по-големите базови партийни организации, изградени на териториален принцип, по решение на събранието на организацията могат да се създават клубове по интереси. Базовите партийни организации се създават най-малко от 5-ма партийни членове по инициатива на членовете на партията или на Общинския партиен съвет.

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

Местни организации са общинските и районните (за градовете с районно деление) партийни организации.

Общински организации

Общинските организации на ПП „Възраждане на Отечеството“ са основни партийни звена и се формират от БПО на територията на общината. На територията на една община може да се изгражда само една общинска организация.

Районни организации

В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут и функции на ОбПО.

Градски организации

В градовете с районно деление се изграждат градски организации, които обединяват районните партийни организации.

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Национални органи на Партията са:

  • Конгрес
  • Национален политически съвет (НПС)
  • Изпълнително бюро на НПС
  • Общопартийна контролна комисия (ОПКК)

Конгрес

Конгресът е върховен орган на партията, който се избира с мандат от четири години.

Конгресът е постоянно действащ орган и се свиква на редовни заседания по решение на НПС, по инициатива на повече от половината общински и районни съвети или по искане на една трета от членовете на партията.

Национален политически съвет

Националният политически съвет осъществява политическата дейност на партията в периода между заседанията на Конгреса. Членовете на Националния политически съвет се избират от Конгреса за срок от 4 (четири) години.

Националният политически съвет се свиква на редовни заседания от Председателя на партията по негова инициатива, по искане на 1/3 от членовете на Изпълнителното бюро или по искане на 1/3 от членовете на Общопартийната контролна комисия не по-малко от 2 (два) пъти в годината.

Националният политически съвет избира от състава си Изпълнително бюро.По преценка на НПС могат да се избират постоянни комисии по основните направления на партийната дейност. По преценка на НПС могат да се избират също главен секретар, секретари, говорител и национални координатори по различни дейности, които може и да не са членове на НПС.

Председателят на НПС

Председателят на НПС се избира от конгреса. Той представлява партията и осъществява политическите взаимоотношения с държавните органи, работодателските организации, синдикатите и структурите на гражданското общество.

Изпълнително бюро на НПС

Изпълнителното бюро е оперативен орган на НПС. Избира се от Националния политически съвет измежду членовете му за срок от 4 (четири) години.

Общопартийна контролна комисия (ОПКК)

Общопартийната контролна комисия е контролен орган на партията. Състои се от 3-ма членове, избрани от Конгреса за срок от 4 (четири) години.

BGtop