– Дневен ред на Заседание на ПП РВО

–  Решения на Конгреса на ППРВО

–  Състав на НПС и ИБ на НПС на ППРВО


II ЗАСЕДАНИЕ НА IV КОНГРЕС НА

 ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

12 ноември 2022 Г. ГР. СОФИЯ

ДНЕВЕН РЕД

 1. Политически доклад на НПС за периода от 25.09.2021 г. до 12.11.2022 г.

                                                                             докладва: Николай Малинов

 1. Доклад на Общопартийната контролна комисия

                                                                             докладва: Корнелия Владева

 1. Изменения и допълнения в Устава на ППВО

                                                                             докладва: Валентин Григоров

 1. Избор на ръководни органи на ППВО

                                                                             докладва: Атанас Панчев

 1. Разни

_____________________________________________________________________

                                        Р Е Ш Е Н И Я:

 

По т.1 и т.2 от дневния ред:

След проведената дискусия по политическия доклад на НПС и обръщението на председателя делегатите на конгреса с 39 ( тридесет и девет гласа „за“, 0 ( нула) гласа „против“ и 0 (нула)  гласа „въздържал се“ приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема политическия доклад на НПС за периода 25.09.2021г. – 12.11.2022г.
 2. Възлага на НПС ИБ да отразят направените предложения от участниците в дискусията в организационно – политическата дейност на партията.
 3. Приема доклада на ОПКК.

По т.3 от дневния ред:

Докладваните предложения за изменение и допълнение на устава са насочени към подобряване на организационната работа на БПО, общинските и градски организации и конгреса на партията. Отстранени са правописни грешки, които не засягат съдържателната част на разпоредбите на устава.

В цялост се констатира, че уставът обслужва организационно – политическата дейност на партията, не предизвиква противоречиви тълкувания на разпоредбите и може да се използва занапред в работата.

Предвид изложеното делегатите с 39 (тридесет и девет) гласа „за“ единодушно приеха следното

РЕШЕНИЕ:

І.  Одобрява устава на ПП „Русофили за възраждане на отечеството“ с направените изменения и допълнения, както следва:

 1. В чл. 2, ал.1 текстът “ гр. София, пк 1298, ул. „Михаил Маринов“ №21″ се заменя с текста “ ул. Св. св. Кирил и Методий“ №10, с. Мрамор, Столична община“.
 2. 2. В чл.16, ал.2 след цифра „3“ се добавя „и 4“.
 3. 3. В чл.19, ал.2, т.1 цифрата „5“ се заменя с цифрата „3“.
 4. 4. В чл.22, ал.1, т.3 цифрата „14“ се заменя с цифрата „7“.
 5. 5. В чл.22, ал.3, т.5 се допълва ново изречение 2 (второ) със съдържание: „При липса на кворум тя се провежда един час по-късно и е редовна.“
 6. 6. Създава се нова т.3 на чл.27, ал.1 със съдържание: „Конференцията се провежда по реда на чл.22, ал.3, т.5“.
 7. 7. Създава се нова ал.2 на чл.35 със съдържание: „Конгресът се провежда по реда на чл.22, ал.3, т.5“.

Ал.2 и ал.3 се преномерират съответно на ал.3 и ал.4.

 1. В чл.51, ал.2 числото „49“ се заменя с числото „51“.
 2. Параграф 1 от Глава „Други разпоредби“ се допълва с израза: „Изменен и допълнен с решение на конгреса на ПП „Русофили за възраждане на отечеството“ от 12.11.2022г.

ІІ. Уставът с направените изменения и допълнения да се представи в цялостен вид за вписване и оповестяване по партидата на партията в регистъра на Софийски градски съд.

По т.4 от дневния ред:

На основание чл.36, ал.2 и ал.3 от устава делегатите с 39 (тридесет и девет) гласа „за“, нула (0) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“ приеха следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Определя брой на НПС от 30 ( тридесет) члена.
 2. Избира за членове на НПС с мандат до 25 септември 2025 год.:

 

1 Светлана Ненчева Лакова
2 Максим Александров Суворов
3 Никола Иванов Аврейски
4 Андриан Димитров Атанасов
5 Атанас Николов Чалъков
6 Иво Стоянов Иванов
7 Илиян Георгиев Георгиев
8 Марко Христев Петров
9 Радко Любенов Ханджиев
10 Румен Иванов Ерменков
11 Стефан Димитров Попов
12 Страхил Пламенов Попов

 

 1. Председателят и членовете на НПС, избрани на конгреса от 25 септември 2021 год., продължават мандата си до 25 септември 2025 год.
 2. Избира за член на ОПКК Георги Милков Станчев с мандат до 25 септември 2025 год.

Възлага на ОПКК да избере председател и заместник – председател от състава си.

 1. Съставът на НПС и ОПКК да се впишат и оповестят по партидата на партията в регистъра на Софийски градски съд.
 2. Партията се представлява от председателя на НПС Николай Симеонов Малинов.

II ЗАСЕДАНИЕ НА IV КОНГРЕС НА

 ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

12 ноември 2022 Г. ГР. СОФИЯ

НПС и ИБ на НПС на ППРВО

 

 

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *