Стани член

Член на политическата партия „ Русофили за възраждане на Отечеството“ може да бъде всеки български гражданин, който:

  • притежава избирателни права;
  • приема Устава и Програмата на партията;
  • е готов да работи за осъществяване на целите и задачите на партията;
  • не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
  • не е член на друга политическа партия;
  • членува и работи в една от базовите партийни организации и плаща редовно членски внос;
  • няма ограничение за членство, уредено със закон.

Членството в партията е свободно, доброволно и е израз на лична воля и желание.

Членството се удостоверява с членска карта.

Приемането на нови членове на партията се извършва от базовата партийна организация (БПО) въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до организацията, придружено от декларация в съответствие с изискванията на чл.10 от Устава на партията. Решение за приемане се взема с обикновено мнозинство от събранието на базовата партийна организация.

Членове на партията в селищата, в които няма изградена БПО, се приемат по същия ред от Общинския партиен съвет (ОбПС) или от Изпълнителното бюро (ИБ) на НПС в случаите, когато няма изградена Общинската партийна организация (ОбПО). Въз основа на решението новоприетият член се вписва в партийния регистър в Общинския партиен съвет.

Учредителите на политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“  са членове по право.

Тук може да свалите документите, необходими за учредяването на БПО:

BGtop